EMPRESS GARDEN

EMPRESS GARDEN

Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

  • Maakt geen vlekken op tegels, betonklinkers...
  • Toepassen met de sproeier of gieter in het voor- en/of najaar 
  • Gebruiken vanaf 15°C
Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

 

meerdere foto's