MULTI-INSECT

MULTI-INSECT

Totaal insecticide tegen zuigende en vretende insecten

  • Zeer krachtig insecticide tegen bladluizen, rupsen, coloradokevers en andere kevers
  • In sierplanten, aardappelen, groenten en fruit

Dosering: 12 - 15 ml in 10 l water voor 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr. 1062G/P. Bevat: 5 g/l LAMBDA-CYHALOTHRIN / 100 g/l PIRIMICARB
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.